FANDOM


Meteor Dragon
メテオ・ドラゴン
MeteorDragon-PRC1-EN-SR-1E
 Tên Nhật メテオ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Meteo Doragon
 Tên Hàn 메테오 드래곤
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon
 CÔNG / THỦ 1800 / 2000
 Mã số 64271667
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác