FANDOM


Một số quái thú sẽ miễn nhiễm bởi Bài Quái thú khác. Có thể hiểu rộng hơn đấy là: "miễn nhiễm với hiệu ứng của Bài Quái thú khác khi nào quái thú này mặt-ngửa trên sân".

Xem thêm: Miễn nhiễm với Bài PhépMiễn nhiễm với Bài Bẫy.

Danh sách các Bài miễn nhiễm với Bài Quái thú

Xem thêm: Unaffected by Monster Cards

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên