FANDOM


Michael, the Arch-Lightsworn
ライトロード・アーク ミカエル
MichaeltheArchLightsworn.png
Nhóm liên quan Lightsworn
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Synchro/Effect
ATK/DEF 2600/2000
Mã số 04779823
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú QUANG khác-Tuner
Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 1000 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân;loại ra ngoài mục tiêu đó. Khi lá này bị hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu một số lượng quái thú "Lightsworn" khác trong Mộ bài của bạn; xáo trộn chúng trở về Bộ bài, và nếu làm vậy, bạn tăng thêm 300 Điểm Gốc cho mỗi lá đã trả về. Vào mỗi Lượt Kết thúc của bạn: Đưa 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn vào Mộ bài.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner LIGHT monsters
Once per turn: You can pay 1000 Life Points, then target 1 card on the field; banish that target. When this card is destroyed: You can target any number of other "Lightsworn" monsters in your Graveyard; shuffle them into the Deck, and if you do, you gain 300 Life Points for each returned card. During each of your End Phases: Send the top 3 cards of your Deck to the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên