FANDOM


Mind Master
メンタルマスター
Mind-Master
Nhóm liên quan Psychic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Psychic/Effect
ATK/DEF 100/200
Mã số 96782886
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể trả 800 LPHi sinh 1 quái thú Loại-Psychic, ngoại trừ "Mind Master", để Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại-Psychic Cấp độ 4 hoặc thấp hơn từ Bộ bài bạn ở Thể Công mặt-ngửa.
English Description
You can pay 800 Life Points and Tribute 1 Psychic-Type monster, except "Mind Master", to Special Summon 1 Level 4 or lower Psychic-Type monster from your Deck in face-up Attack Position.