FANDOM


Mirror Gate
異次元トンネル-ミラーゲート-
MirrorGate
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 43452193
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú của đối phương quyết định tấn công quái thú mục tiêu là quái thú "Elemental HERO" ngửa-mặt bạn điều khiển: Thay đổi quyền điều khiển của hai quái thú đó, sau đó tính toán thiệt hại. Quyền điều khiển hai quái thú đó sẽ được trả lại như cũ ở Lượt Kết thúc.
English Description
When an opponent's monster declares an attack targeting a face-up "Elemental HERO" monster you control: Switch control of the opponent's attacking monster with the targeted monster you control, then calculate damage. Control of both monsters switches back during the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.