FANDOM


Misairuzame
ナイル
 Tên Nhật ナイル
 Tên Hàn 나일
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish
 CÔNG / THỦ 1400 / 1600
 Mã số 33178416
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.