FANDOM


Mischief of the Yokai
(よう)(かい)のいたずら
MischiefoftheYokai-STBL-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
よう
かいのいたずら
 Tên Nhật (Chuẩn)
よう
かい
のいたずら
 Tên Nhật (rōmaji) Yōkai no Itazura
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 29795530
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]