FANDOM


Monster Rebone
(よこ)()りボーン
MonsterRebone-CROS-EN-SR-1E
 Tên Việt Trộm Cốt
 Tên Nhật (Kana)
よこ
どりボーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
よこ
りボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Yokodori Bōn
 Tên Nhật (Dịch) Snatched Rebone
 Tên Hàn 가로채기본
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 60621361
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác