FANDOM


Monster Rebone
(よこ)()りボーン
MonsterRebone-CROS-EN-SR-1E
 Tên Việt Trộm Cốt
 Tên Nhật (Kana)
よこ
どりボーン
 Tên Nhật (Chuẩn)
よこ
りボーン
 Tên Nhật (rōmaji) Yokodori Bōn
 Tên Nhật (Dịch) Snatched Rebone
 Tên Hàn 가로채기본
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 60621361
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.