FANDOM


Monster Reborn
()(しゃ)()(せい)
MonsterReborn-YGLD-EN-C-1E-C
 Tên Việt Hồi Sinh từ Cõi Chết
 Tên Nhật (Kana)
しゃ
せい
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゃ
せい
 Tên Nhật (rōmaji) Shisha Sosei
 Tên Nhật (Dịch) Resurrection of the Dead
 Tên Hàn 죽은 자의 소생
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 83764718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác