FANDOM


Moray of Greed
(ごう)(よく)なウツボ
MorayofGreed-AP01-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
ごう
よくなウツボ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
よく
なウツボ
 Tên Hàn 욕망의 곰치
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 22123627
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]