FANDOM


Morley's Shield
  • Nhật: モーリーの盾
    たて
  • Kana: モーリーの
    たて
  • Romaji: Mōrī no Tate
  • Việt: Khiên của Morley
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Một lần trong lượt, nếu một quái thú "Tindangle" trong Vùng Quái thú Chính của bạn chiến đấu, trong tính toán thiệt hại: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ trận chiến đó.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Morley's Shield Once per turn, if a "Tindangle" monster in your Main Monster Zone battles, during damage calculation: You can activate this effect; you take no battle damage from that battle.
Nhật ①:1ターンに1度、自分のメインモンスターゾーンの「ティンダングル」モンスターが戦闘を行うダメージ計算時にこの効果を発動できる。その戦闘で発生する自分への戦闘ダメージは0になる。