FANDOM


Morphtronic Remoten
D・リモコン
300px-MorphtronicRemoten-RGBT-EN-R-1E
Nhóm liên quan Morphtronic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Tuner
ATK/DEF 300/1200
Mã số 57108202
Loại Hiệu ứng Ignition, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
● Một lần mỗi lượt, Khi ở Tư thế Tấn công: Bạn có thể chọn 1 quái thú "Morphtronic" từ dưới Mộ bài; loại khỏi cuộc chơi quái thú được chọn và Thêm một quái thú "Morphtronic" với cùng Cấp độ của quái thú được chọn từ bộ bài lên tay bạn
● Một lần mỗi lượt, Khi ở Tư thế Phòng thủ: bạn có thể Đưa một quái thú "Morphtronic" từ trên tay xuống mộ và thêm một quái thú "Morphtronic" khác với cùng cấp độ của quái thú đó từ Mộ bài lên tay.
English Description
● Once per turn, while in Attack Position: You can target 1 "Morphtronic" monster in your Graveyard; banish that target and add 1 "Morphtronic" monster with the same Level as the target from your Deck to your hand.

● Once per turn, while in Defense Position: You can send 1 "Morphtronic" monster from your hand to the Graveyard and add 1 other "Morphtronic" monster with the same Level as that monster from your Graveyard to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên