FANDOM


Morphtronic Slingen
Dディフォーマー・パッチン
300px-MorphtronicSlingenCRMS-EN-C-1E
Nhóm liên quan Morphtronic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 1200/800
Mã số 75775867
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
● Khi ở tư thế Tấn công: Một lần mỗi lượt, bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Morphtronic" bạn điều khiển, ngoại trừ "Morphtronic Slingen", để hủy 1 lá trên sân.
● Khi ở tư thế phòng thủ: Nếu lá bài này sẽ bị tiêu diệt, bạn có thể tiêu diệt 1 "Morphtronic" trên sân bạn điều khiển thay cho nó.
English Description
● While in Attack Position: Once per turn, you can Tribute 1 "Morphtronic" monster, except "Morphtronic Slingen", to destroy 1 card on the field.

● While in Defense Position: If this card would be destroyed, you can destroy another "Morphtronic" monster you control instead.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên