FANDOM


Morphtronic Smartfon
(ディフォーマー)・スマホン
MorphtronicSmartfon-SECE-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ディフォーマー・スマホン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディフォーマー
・スマホン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 15521027
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác