FANDOM


Morphtronic Vacuumen
(ディフォーマー)・クリーナン
 Tên Nhật (Kana)
ディフォーマー・クリーナン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディフォーマー
・クリーナン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 48868994
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.