FANDOM


Morphtronic Vacuumen
(ディフォーマー)・クリーナン
 Tên Nhật (Kana)
ディフォーマー・クリーナン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディフォーマー
・クリーナン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 48868994
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác