FANDOM


Mountain
(やま)
 Tên Nhật (Kana)
やま
 Tên Nhật (Chuẩn)
やま
 Tên Hàn
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 50913601
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]