FANDOM


Mystic Box
()のマジック・ボックス
MysticBox-BPW2-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
しのマジック・ボックス
 Tên Nhật (Chuẩn)
のマジック・ボックス
 Tên Nhật (rōmaji) Shi no Majikku Bokkusu
 Tên Nhật (Dịch) Magic Box of Death
 Tên Hàn 죽음의 매직 박스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 25774450
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.