FANDOM


Mystic Piper
  • Nhật: ミスティック・パイパー
  • Romaji: Misutikku Paipā
  • Việt: Người Thổi Sáo Bí Ẩn
Hệ

QUANG.png QUANG

Cấp sao

1 CG Star

[ ]
Bạn có thể Hi sinh lá này để rúttiết lộ 1 lá bài. Nếu bạn rút một Bài Quái thú bởi hiệu ứng này, bạn có thể tiết lộ nó để rút 1 lá nữa.
CÔNG / 0   THỦ / 0
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Mystic Piper You can Tribute this face-up card to draw 1 card. If you draw a Monster Card by this effect, you can reveal it to draw 1 more card.
Nhật フィールド上に存在するこのカードをリリースする事で、自分のデッキからカードを1枚ドローする事ができる。この時にドローしたカードがモンスターカードだった場合、もう1枚ドローする。

Hình ảnh khác