FANDOM


Mystical Elf
ホーリー・エルフ
MysticalElf-YS14-EN-C-1E
 Tên Việt Tiểu thần tiên
 Tên Nhật ホーリー・エルフ
 Tên Hàn 홀리엘프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 800 / 2000
 Mã số 15025844
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.