FANDOM


Mystical Moon
()(しょう)(つき)
 Tên Nhật (Kana)
しょうの
つき
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょう
の月
つき
 Tên Hàn 마성의달
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 36607978
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]