FANDOM


Mystik Wok
(しん)()(ちゅう)()なべ
 Tên Nhật (Kana)
しん
ぴの
ちゅう
かなべ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
の中
ちゅう
なべ
 Tên Nhật (rōmaji) Shinpi no Chūka Nabe
 Tên Nhật (Dịch) Mysterious Wok
 Tên Hàn 신비의 중화냄비
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 80161395
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.