FANDOM


Naturia Cherries
ナチュル・チェリー
NaturiaCherriesSTBL-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Plant/Tuner
ATK/DEF 200/200
Mã số 60668166
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Nếu lá bài này được gửi từ sân xuống Mộ bài bởi bài của đối phương (bao gồm bởi chiến đấu, hiệu ứng bài, hoặc bị tiêu diệt), bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt tối đa 2 "Naturia Cherries" từ Bộ bài chính của bạn ở Thế Thủ mặt-úp.
English Description
If this card is sent from the field to the Graveyard by your opponent's card (including by battle, card effect, or by being destroyed), you can Special Summon up to 2 "Naturia Cherries" from your Deck in face-down Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên