FANDOM


Naturia Ladybug
ナチュル・レディバグ
NaturiaLadybug-HA04-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 1 CG Star
Chủng Insect/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 19605133
Loại Hiệu ứng Trigger, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Khi bạn Triệu hồi Đồng bộ một Quái thú Đồng bộ "Naturia", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài của bạn. Trong Lượt Chính của bạn, bạn có thể Hi sinh lá bài này để chọn 1 quái thú "Naturia" mặt-ngửa mà bạn điều khiển. Nó tăng 1000 ATK cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
When you Synchro Summon a "Naturia" Synchro Monster, you can Special Summon this card from your Graveyard. During your Main Phase, you can Tribute this card to select 1 face-up "Naturia" monster you control. It gains 1000 ATK until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.