FANDOM


Naturia Pineapple
ナチュル・パイナポー
NaturiaPineapple-HASE-EN-SR-LE
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 100/100
Mã số 07304544
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Tất cả quái thú mặt-ngửa bạn điều khiển được coi như Loại-Plant. Trong suốt Lượt Chờ của bạn, nếu bạn không điều khiển một "Naturia Pineapple" mặt-ngửa, và không có quái vật nào trong Mộ bài của bạn ngoại trừ Loại-Beast hoặc Plant: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ bài của bạn. Bạn phải không được điều khiển bất kì Bài Phép hoặc Bài Bẫy nào để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
All face-up monsters you control are treated as Plant-Type. During your Standby Phase, if you do not control a face-up "Naturia Pineapple", and have no monsters in your Graveyard except Plant or Beast-Type: You can Special Summon this card from your Graveyard. You must not control any Spell or Trap Cards to activate and resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên