FANDOM


Naturia Stinkbug
ナチュル・スティンクバグ
NaturiaStinkbug-HA04-EN-SR-1E
Nhóm liên quan Naturia
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Insect/Tuner
ATK/DEF 200/500
Mã số 25866285
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi một quái thú "Naturia" mặt-ngửa bạn điều khiển được chọn làm một mục tiêu tấn công, bạn có thể đưa lá bài mặt-ngửa này mà bạn điều khiển vào Mộ bài để vô hiệu hóa đòn tấn công và kết thúc Lượt Chiến đấu.
English Description
When a face-up "Naturia" monster you control is selected as an attack target, you can send this face-up card you control to the Graveyard to negate that attack and end the Battle Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.