FANDOM


Nekroz of Brionac
ブリューナクの影霊衣(ネクロス)
NekrozofBrionac-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ブリューナクの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ブリューナクの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 브류나크의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1400
 Mã số 26674724
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.