FANDOM


Nekroz of Clausolas
クラウソラスの影霊衣(ネクロス)
NekrozofClausolas-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) クラウソラスの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) クラウソラスの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 클라우솔라스의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2300
 Mã số 99185129
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác