FANDOM


Nekroz of Gungnir
グングニールの影霊衣(ネクロス)
NekrozofGungnir-SECE-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) グングニールの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) グングニールの影霊衣
ネクロス
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1700
 Mã số 74122412
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác