FANDOM


Nekroz of Unicore
ユニコールの影霊衣(ネクロス)
NekrozofUnicore-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ユニコールの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ユニコールの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 유니코르의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 89463537
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.