FANDOM


Nekroz of Valkyrus
ヴァルキュルスの影霊衣(ネクロス)
NekrozofValkyrus-THSF-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) ヴァルキュルスの
影霊衣
ネクロス
 Tên Nhật (Chuẩn) ヴァルキュルスの影霊衣
ネクロス
 Tên Hàn 발키리스의 네크로즈
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 1700
 Mã số 25857246
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác