FANDOM


Neo-Spacian Aqua Dolphin
ネオスペーシアン・アクア・ドルフィン
300px-NeoSpacianAquaDolphinLCGX-EN-C-1E
Nhóm liên quan Neo-Spacian
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 600/800
Mã số 17955766
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài; nhìn vào tay đối phương và chọn 1 lá bài quái vật trong đó. Nếu bạn điều khiển một quái vật có sức công lớn hơn hoặc bằng với sức công của quái thú được chọn, phá hủy lá bài được chọn và gây 500 điểm tổn thất cho đối phương. Ngược lại, bạn nhận 500 điểm tổn thất.
English Description
Once per turn: You can discard 1 card; look at your opponent's hand and choose 1 Monster Card in it. If you control a monster with ATK greater than or equal to the ATK of the chosen card, destroy the chosen card and inflict 500 damage to your opponent. Otherwise, take 500 damage.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.