FANDOM


Neo-Spacian Glow Moss
ネオスペーシアン・グロー・モス
300px-NeoSpacianGlowMossLCGX-EN-C-1E
Nhóm liên quan Neo-Spacian
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 300/900
Mã số 17732278
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này tấn công hoặc bị tấn công: Đối phương của bạn bốc 1 lá. Tiết lộ là bài đó, tùy theo loại bài của lá bài đó mà bạn tác dụng hiệu ứng của lá bài này. ● Quái vật: Kết thúc Giai Đoạn Tấn Công. ●Ma Pháp: Nếu lá bài này đang tấn công, bạn có thể chuyển lá bài này sang tấn công trực tiếp đối phương. ●Cạm Bẫy: Thay đổi lá bài này về Trạng Thái Phòng Thủ.
English Description
When this card attacks or is attacked: Your opponent draws 1 card. Reveal it, and based on its type apply this effect. ● Monster: End the Battle Phase. ● Spell: If this card is attacking, you can change it to a direct attack instead. ● Trap: Change this card to Defense Position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên