FANDOM


Neo-Spacian Twinkle Moss
(ネオスペーシアン)・ティンクル・モス
Neo-SpacianTwinkleMoss
Nhóm liên quan Neo-Spacian
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Fusion/Effect
ATK/DEF 500/1100
Mã số 13857930
Loại Hiệu ứng Condition, Summon, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Tên lá này sẽ thành "Neo-Spacian Glow Moss". Lá này không thể Triệu hồi Đặc biệt trừ khi dùng "NEX". Khi lá này tấn công hoặc bị công, rút 1 lá bài. Tiết lộ lá đó, và dựa theo loại của lá bài mà thực hiện hiệu ứng: ● Quái thú: Kết thúc Lượt Chiến đấu. ● Phép: Bạn có thể chuyển hướng tấn công của lá này thành tấn công trực tiếp. ● Bẫy: Chuyển lá này sang Thế Thủ.
English Description
This card's name is also treated as "Neo-Spacian Glow Moss". This card cannot be Special Summoned except with "NEX". When this card attacks or is attacked, draw 1 card. Reveal that card, and based on its type apply the proper effect: ● Monster: End the Battle Phase. ● Spell: You can change this card's attack to a direct attack. ● Trap: This monster is changed to Defense Position.