FANDOM


Neo the Magic Swordsman
()(ほう)(けん)()ネオ
NeotheMagicSwordsman-YSYR-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
けん
しネオ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
けん
ネオ
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 50930991
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác