FANDOM


Neos Wiseman
ネオス・ワイズマン
NeosWiseman
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 3000/3000
Mã số 05126490
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường hay Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ trên tay bạn) bằng cách gửi 1 "Elemental HERO Neos" ngửa-mặt và 1 "Yubel" ngửa-mặt mà bạn đang điều khiển xuống Mộ bài, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng cách khác. Lá bài này không thể bị tiêu diệt bởi hiệu ứng. Ở cuối của Bước tính Thiệt hại, nếu lá bài này đã chiến đấu với quái thú của đối phương: Gây ra điểm thiệt hại cho đối phương bằng với điểm Tấn công của quái thú mà lá bài này đã chiến đấu, và bạn nhận thêm vào Điểm Gốc bằng với điểm Phòng thủ của quái thú đó.
English Description
Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 1 face-up "Elemental HERO Neos" and 1 face-up "Yubel" you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot be destroyed by card effects. At the end of the Damage Step, if this card battled an opponent's monster: Inflict damage to your opponent equal to the ATK of the monster it battled, and you gain Life Points equal to that monster's DEF.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.