FANDOM


Neptabyss, the Atlantean Prince
(かい)(おう)() ネプトアビス
NeptabysstheAtlanteanPrince-BOSH-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
かい
おう
じ ネプトアビス
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
おう
ネプトアビス
 Tên Nhật (rōmaji) Kaiōji Neputoabisu
 Tên Nhật (Dịch) Neptabyss, the Sea Emperor Prince
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Sea Serpent / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 0
 Mã số 21565445
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác