FANDOM


Night Beam
ナイト・ショット
NightBeam
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 89882100
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Bài Phép/Bẫy đang Úp đối phương điều khiển; hủy nó. Đối phương không thể kích hoạt nó để phản lại sự kích hoạt của lá này.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên