FANDOM


Night Express Knight
(しん)()(きゅう)(こう)()()ナイト・エクスプレス・ナイト
 Tên Nhật (Kana)
しん
きゅう
こう
しナイト・エクスプレス・ナイト
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
きゅう
こう
ナイト・エクスプレス・ナイト
 Tên Nhật (rōmaji) Shinya Kyūkō Kishi Naito Ekusupuresu Naito
 Tên Nhật (Dịch) Late-Night-Express Knight - Night Express Knight
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 51126152
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác