FANDOM


Nightmare's Steelcage
あむのてつおり
300px-NightmaresSteelcage-BP02-EN-C-1E
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 58775978
Mô tả Hiệu ứng
Lá bài này tồn tại trên sân trong vòng 2 lượt của đối thủ. Khi lá bài này ngửa-mặt trên sân, thì không quái thú nào có thể tấn công.
English Description
This card remains on the field for 2 of your opponent's turns. While this card is face-up on the field, no monsters can attack.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên