FANDOM


Ninjitsu Art Notebook
NinjitsuArtNotebook-TDIL-EN-C-1E
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 79324191
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Chưa phát hành
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]