FANDOMNinjitsu Art of Shadow Sealing
(にん)(ぽう) (かげ)()いの(じゅつ)
NinjitsuArtofShadowSealing-REDU-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
にん
ぽう
かげ
ぬいの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
にん
ぽう
かげ
いの術
じゅつ
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 13629812
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]