FANDOM


Noble Arms - Gallatin
聖剣ガラティーン
NobleArmsGallatin
Nhóm liên quan Noble Knight
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Trang bị Equip
Mã số 14745409
Mô tả Hiệu ứng
Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Noble Arms - Gallatin" mặt ngửa. Chỉ trang bị cho quái thú Loại-Warrior. Nó tăng thêm 1000 ATK. Vào mỗi Lượt Chờ của bạn, nó mất đi 200 ATK. Nếu lá mặt-ngửa này trên sân bị hủy và đưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái "Noble Knight" Loại-Warrior bạn điều khiển; trang bị lá này cho mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Noble Arms - Gallatin" một lần trong lượt.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên