FANDOM


Quái thú Thường (Normal Monster), lá bài màu Vàng, là những quái thú không có hiệu ứng đi kèm. Dòng Mô tả về hiệu ứng sẽ được thay thế bằng Mô tả được in nghiêng về con quái thú trên lá bài đó.

Quái thú Gemini cũng được xem là Quái thú Thường dựa theo hiệu ứng được Mô tả của nó.

Những loại quái thú Fusion (vd: "Dragoness the Wicked Knight"), Ritual (vd: "Hungry Burger"), Synchro (vd: "Naturia Leodrake"), Xyz (vd: "Gem-Knight Pearl") không có hiệu ứng thì chỉ được xem là "Quái thú Không-Hiệu ứng", chứ không được xem là Quái thú Thường.

Hình minh họa

DarkMagician

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.