FANDOM


Muko
()(こう)
Muko-DR3-EN-SR-UE
 Tên Nhật (Kana)
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Mukō
 Tên Nhật (Dịch) Invalid
 Tên Hàn 무효
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80863132
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác