FANDOM


Number 102: Star Seraph Sentry
No.102光天使グローリアス・ヘイロー
Number102StarSeraphSentry.png
Nhóm liên quan NumberNumber 10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Fairy/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 49678559
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú QUANG Cấp 4 sao
Một lần trong một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; chia đôi ATKvô hiệu hiệu ứng của nó. Nếu lá mặt-ngửa này trên sân sắp bị huỷ , bạn có thể tách tất cả Nguyên liệu Xyz của nó để thay thế. Nếu làm vậy, thiệt hại chiến đấu bạn nhận trong lượt này sẽ bị chia đôi.
English Description
3 Level 4 LIGHT monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; halve its ATK, also, negate its effects. If this face-up card on the field would be destroyed, you can detach all of its Xyz Materials instead. If you do, any battle damage you take this turn is halved.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên