FANDOM


Number 106: Giant Hand
No.106巨岩掌ジャイアント・ハンド
Number106GiantHand
Nhóm liên quan NumberNumber 10X
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỔ EARTH
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Rock/Xyz/Effect
ATK/DEF 2000/2000
Mã số 63746411
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thúCấp 4 sao
Vào lượt của đôi bên, khi có hiệu ứng của quái thú được kích hoạt bên phần sân của đối phương (trừ lúc trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 Quái thú Hiệu ứng đối phương điều khiển; khi nào lá này còn mặt-ngửa trên sân, hiệu ứng của Quái thú Hiệu ứng đó bị vô hiệu, đồng thời nó không thể chuyển đổi tư thế chiến đấu của nó.
English Description
2 Level 4 monsters
During either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field (except during the Damage Step): You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 Effect Monster your opponent controls; while this card is face-up on the field, that Effect Monster's effects are negated, also it cannot change its battle position.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.