Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Number 31: Embodiment of Punishment

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Number 31: Embodiment of Punishment
No.31 アベルズ・デビル
Number31EmbodimentofPunishment.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ ÁM DARK.svg
HẠNG SAO 1 Rank Star.svg
Chủng Fiend/Xyz/Effect
ATK/DEF 500/500
Mã số 95442074
Loại Hiệu ứng Quick, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 1

Một lần mỗi lượt, trong lượt của hai người chơi: Bạn có loại bỏ 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; thay đổi tất cả quái thú đối phương điều khiển sang thế Tấn công ngửa-mặt, và tất cả quái thú đối thủ điều khiển phải tấn công lá bài này trong lượt này, nếu có thể. Trong khi bạn điều khiển "Number 13: Embodiment of Crime", lá bài này nhận thên những hiệu ứng sau. ● lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng trong khi nó có Nguyên liệu Xyz. ● Đối thủ của bạn nhận bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào mà bạn có thể nhận từ chiến đấu thông qua lá bài này.

English Description
2 Level 1 monsters

Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; change all monsters your opponent controls to face-up Attack Position, also all monsters your opponent currently controls must attack this card this turn, if able. While you control "Number 13: Embodiment of Crime", this card gains these effects. ● This card cannot be destroyed by battle or by card effects while it has Xyz Material. ● Your opponent takes any battle damage you would have taken from attacks on this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên