FANDOM


Number 33: Chronomaly Machu Mech
No.33先史遺産-超兵器マシュ=マック
Number33ChronomalyMachuMech
Nhóm liên quan ChronomalyNumber
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT
HẠNG SAO 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Machine/Xyz/Effect
ATK/DEF 2400/1500
Mã số 39139935
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp 5 sao
Một lần trong lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này để chọn mục tiêu 1 quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển; gây thiệt hại cho đối phương bằng sự chênh lệch giữa ATK gốcATK hiện tại của nó, và nếu làm vậy, lá này tăng thêm ATK bằng với lượng thiệt hại đã gây ra.
English Description
2 Level 5 monsters
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up monster your opponent controls; inflict damage to your opponent equal to the difference between its original ATK and current ATK, and if you do, this card gains ATK equal to the damage inflicted.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.