FANDOM


Number 36: Chronomaly Chateau Huyuk
No.(ナンバーズ)36 先史遺産(オーパーツ)(ちょう)()(かん)フォーク=ヒューク
Number36ChronomalyChateauHuyuk-WSUP-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ36
先史遺産
オーパーツ-
ちょう
かんフォーク=ヒューク
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
36 先史遺産
オーパーツ
-超
ちょう
かん
フォーク=ヒューク
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Sanjūroku Ōpātsu - Chōkikan Fōku Hyūku
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 36: OOPArts Super Engine - Fork Hyuk
 Tên Hàn No.36 오파츠 초기관 포크 휴크
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 50260683
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.