FANDOM


Number 58: Burner Visor
No.58炎圧鬼バーナー・バイサー
Number58BurnerVisor.png
Nhóm liên quan Number
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE.svg
HẠNG SAO 4 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Pyro/Xyz/Effect
ATK/DEF 1000/1000
Mã số 93108839
Loại Hiệu ứng Ignition, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Một lần mỗi lượt, bạn có thể: Chỉ định 1 Quái thú Xyz ngửa-mặt bạn điều khiển làm mục tiêu; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó, Hoặc: Gỡ bỏ trang bị lá bài này và Triệu hồi Đặc biệt nó trong thế Tấn công ngửa-mặt. Quái thú được trang bị có thể tấn công trực tiếp đối phương. Khi quái thú được trang bị gây thiệt hại chiến đấu cho đối phương: Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài từ trên tay bạn; gây 500 điểm thiệt hại cho đối phương.

English Description
2 Level 4 monsters

Once per turn, you can either: Target 1 face-up Xyz Monster you control; equip this card to that target, OR: Unequip this card and Special Summon it in face-up Attack Position. The equipped monster can attack your opponent directly. When the equipped monster inflicts battle damage to your opponent: You can discard 1 card; inflict 500 damage to your opponent.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên